Unia Europejska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: „Rozbudowa zakładu dla celów rozpoczęcia produkcji pasz wolnych od GMO oraz realizacja inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu”, mająca na celu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji pasz wolnych od GMO i realizację operacji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu”.

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50% oraz prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 10.91.Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, która będzie wolna od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706, z 2020 r. poz. 322), oznakowanej „bez GMO” lub która zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów, dla których nie istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy prowadzonego przez Komisję Europejską.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę silosowej bazy magazynowej, zakup urządzeń do młyna i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu.

Na skutek realizacji operacji zostaną osiągnięte wskaźniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Kontakt

Chcesz kupić naszą doskonałą mąkę? Może chcesz nam zaoferować sprzedaż swojego zboża? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy na ten temat!

„JAKPOL” Jakub Ambroziak

Formularz kontaktowy